Domov / O nás

O nás

Firma svetsuciastok s.r.o. (www.svetsuciastok.sk) vznikla v polovici roka 2010 ako odpoveď na dopyt trhu po firmách zaoberajúcich sa vývojom LED svietidiel a výstavbou fotovoltaických elektrární. Vzhľadom na zmenu legislatívy sa firma v roku 2012 prestala zaoberať pôvodným zameraním a pretransformovala sa na spoločnosť zaoberajúcu sa distribúciou elektrotechnických a elektronických súčiastok, meracích prístrojov, chémie, káblov, laboratórnej techniky, stavebníc, napájacích zdrojov, ventilátorov, krabičiek, chladičov, svietidiel, auto-moto príslušenstvom, transformátorov, gadget a mnoho iných výrobkov z oblasti elektroniky.

V prvých rokoch sme sa orientovali na veľkoobchod, ktorý sme v novembri 2012 doplnili aj o  maloobchod. Ako väčšina spoločností sa aj spoločnosť LED, s.r.o.  snažila zaviesť elektronický obchod. Pokusov bolo niekoľko, no nakoniec po skoro ročnom boji s dodávateľskou spoločnosťou sa podarilo spustiť finálnu verziu, ktorá sa neustále upravuje do podoby, aby vyhovovala predovšetkým Vám,  klientom. Denne sa pracujeme na zaradení nových výrobkov do ponuky tak, aby bola ponuka nielen dostatočne pestrá, ale aj išla s dobou. Pravidelne sledujeme novinky na trhu a snažíme sa byť v neustálej interakcii s Vami, našimi klientami. A aj vďaka Vám a Vašim otázkam či pripomienkam sa stále zlepšujeme a rozširujeme svoju ponuku, aby vyhovovala najmä Vašim požiadavkám.

Naším cieľom je nielen rozširovanie veľkoobchodnej spolupráce s výrobnými či distribučnými firmami, ale aj oslovovanie maloobchodného trhu a škôl. Ponúkame obchodnú,  technickú spoluprácu a odborné poradenstvo. Snažíme sa vždy poradiť a pomôcť k Vašej spokojnosti. Každý projekt je pre nás výzvou ako sa zdokonaliť a preto vítame ak nás oslovia nielen firmy, školy, ale aj súkromné osoby. Sme presvedčení, že to najdôležitejšie je vzdelanie a preto podporujeme školy nielen s elektrotechnickým zameraním pri rôznych vzdelávacích projektoch a súťažiach.

S nami je aj rádioamatér profesionálom!

 

 

ABOUT US

The company svetsuciastok Ltd. (www.svetsuciastok.sk) was established in the middle of 2010 in response to the market demand for the companies dealing with the development of LED lights and construction of the photovoltaic power plants.

With regard to the legislation changes the company left its previous focus in 2012 behind and changed into the company distributing the electrotechnical and electronic components, measurement instruments, chemistry products, cables, laboratory equipment, kits, power supply units, fans, boxes, air coolers, lights, car accessories, transformers, gadgets and much more other electronic products.

 

The previous focus on wholesale in the early years has been completed with the retail business since November 2012. The company LED Ltd., as well as majority of the companies, has tried to introduce an e-commerce. There were some efforts in this field and finally, after yearlong struggle with the supplier, we managed to launch the final version that has been continuously updated and adopted to satisfy first of all you, our customers. We introduce the new products on a daily basis to offer not just the adequate variety of products, but to stay updated, too. We regularly follow the market innovations and try to be in a permanent touch with you, our customers. Thanks to you and your inquires or comments we regularly improve and extend our offer to satisfy namely your needs.

 

Our goal is to expand the wholesale cooperation with the production and distribution companies as well as to address the retail market and schools. We offer a business, technical cooperation and professional consulting services. We always provide you with an advice and try to help you in a satisfactory manner. Each project is for us a challenge to improve ourselves and therefore we welcome demand not just from the companies and schools, but from the private persons, too. We are convinced of the importance of the education and as a consequence we support not just electrical engineering schools by different education projects and competitions.

 

Thanks to us is even a radio amateur an expert!

 

 

ÜBER UNS

Die Gesellschaft svetsuciastok GmbH (www.svetsuciastok.sk) entstand Mitte 2010 als Antwort auf die Marktnachfrage nach den Unternehmen, die sich mit der Entwicklung der LED-Beleuchtung und der Aufbau der Photovoltaikanlagen beschäftigen. Angesichts der legislativen Änderung ließ die Gesellschaft in 2012 ihre ursprüngliche Zweckrichtung und änderte sich in das Unternehmen,  das sich mit dem Vertrieb der elektrotechnischen und elektronischen Bestandteile, Messgeräte, Chemie, Kabel, Labortechnik, Baukasten, Stromversorgungsanlagen, Ventilatoren, Hüllen, Kühler, Beleuchtungskörper, Autozubehör, Trafos, Gadgets und mit dem Vertrieb vieler anderen Erzeugnisse im Bereich Elektronik beschäftigt.

Wir orientierten uns in den ersten Jahren auf den Großhandel, der im November 2012 auch mit dem Einzelhandel ergänzt wurde. Wie die meisten Gesellschaften versuchte LED GmbH auch elektronischen Handel einzuführen. Es gab mehrere Versuche, nach einem Kampf mit dem Lieferanten, der fast ein Jahr dauerte, ist es gelungen die Endversion in Stand zu setzen, die sich ständig vor allem an den Kunden anpasst. Täglich arbeiten wir an der Einführung der neuen Erzeugnisse ins Angebot um das Angebot nicht nur genügend bunt zu machen, sondern auch mit der Zeit Schritt zu halten. Wir folgen regelmäßig die Marktneuigkeiten und versuchen den ständigen Kontakt mit Ihnen, unseren Kunden, zu halten. Und auch durch Sie und Ihre Fragen oder Sachbemerkungen verbessern wir uns ständig und verbreiten wir unser Angebot, so dass es vor allem Ihren Anforderungen entspricht.

Unser Ziel ist nicht nur die Zusammenarbeit mit den Produktions- und Vertriebsunternehmen im Großhandel zu verbreiten, sondern auch den Einzelhandel und die Schulen anzusprechen. Wir bieten Handelszusammenarbeit, technische Zusammenarbeit und Fachberatung an. Wir geben uns Mühe immer Rat zu geben und zu Ihrer Zufriedenheit zu helfen. Jedes Projekt ist für uns eine Herausforderung um uns zu verbessern und deshalb begrüßen wir die Möglichkeit, dass uns nicht nur die Unternehmen, die Schulen, sondern auch die Privatpersonen ansprechen. Wir sind davon überzeugt, dass das Wichtigste die Ausbildung ist und deshalb unterstützen wir nicht bloß die elektrotechnischen Schulen bei unterschiedlichen Ausbildungsprojekten und Wettbewerben.

Mit uns ist jeder Radioamateur ein Profi!