Domov / Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti

svetsuciastok s.r.o.

so sídlom Vysoká 12, Bratislava 811 06

identifikačné číslo: 51822865

zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 131829/B

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetové adrese www.svetsuciastok.sk

1.            ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.        Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti svetsuciastok s.r.o., so sídlom Vysoká 12, Bratislava 811 06, identifikačné číslo: 51822865, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 131829/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webové stránke umiestnenej na internetovej adrese www.svetsuciastok.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.        Ustanovenie odchýlne od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.        Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.            UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.        Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.        Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.        Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.        Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.        Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5rokov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.        Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, napr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.            UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.        Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeného vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.        Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.     spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatím objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

3.8.        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.            CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Bajkalská 12/A, Bratislava 82108;

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK95 1100 0000 0029 4106 0522, vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s (ďalej len „účet predávajúceho“);

4.2.        Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.        V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.        V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.        Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.        Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.        Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad.

5.            ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je mimo iné možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným zbožím, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej, alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2.        Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie na niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného aj na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@svetsuciastok.sk.

5.3.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátené do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.4.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.        V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.        Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.            PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.        V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.        Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.            PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.        Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2.        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne keď predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.     má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,

7.2.2.     sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3.     tovar zodpovedá akosti, alebo prevedením zmluvnej vzorky, alebo predlohe, bola akosť, alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky, alebo predlohy,

7.2.4.     je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a

7.2.5.     tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.        Ustanovenie uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva to z povahy tovaru.

7.4.        Prejavia sa vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

7.5.        Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v nej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle, alebo mieste podnikania.

7.6.        Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.            ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.        Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.        Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@svetsuciastok.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.        K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.        Slovenská obchodná inšpekcia(SOI), so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.        Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7.        Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9.            OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.        Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.          ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLÁDANIE COOKIES

10.1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

11.          DORUČOVANIE

11.1.      Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predošlej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od nich sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.      Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pro doručovanie Bajkalská 12/A, Bratislava 82108, adresa elektronickej pošty info@svetsuciastok.sk, telefón +421 907 809 394.

 

V Bratislave dňa 1.9.2018

 

Reklamačný poriadok
 

1.1 Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese mo@svetsuciastok.sk, alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Zasielané produkty kategórie "nápoje a potraviny" majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci spotrebiteľa telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom spotrebiteľa.
 

1.2 Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
 

1.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 

1.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 

1.5 Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky, alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 

1.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 

1.7 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
 

1.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 

1.9 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 

1.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 

1.11 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 311/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim svetsuciastok s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 

1.12 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

V Bratislave 1.9.2018